ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Καινοτόμο Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης της χρήσης των Μέσων Ατομικής Προστασίας σε εργαζόμενους (MAΠ) με χρήση τεχνολογιών εγγύτητας

Καινοτομιες

Καινοτόμα πλατφόρμα αξιοποίησης Internet of Things και τεχνολογιών εγγύτητας Νέα γενιά Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) με την αξιοποίηση ΙοΤ (Internet of Things) αισθητήρων κάνοντας χρήση τεχνολογιών εγγύτητας (proximity technologies)

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός των ΜΑΠ είναι να μειώσει την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους, όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ή περιορισθούν σε αποδεκτό επίπεδο με τεχνικά μέσα, διοικητικούς ελέγχους ή μέσα συλλογικής προστασίας

ΟΦΕΛΗ

Ενίσχυση της ασφάλειας των εργαζομένων σε διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας καθώς υπάρχει δυναμική ενημέρωση για την μη χρήση των ΜΑΠ και ενεργοποίηση αυτόματων διαδικασιών Push notifications στο κινητό τηλέφωνο

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η πλατφόρμα WEAR4Safe εφαρμόζεται πιλοτικά στον Δήμο Τρικκαίων σε δύο ενδεικτικούς τομείς εργασίας που περιλαμβάνουν εργασίες με απαίτηση στη χρήση ΜΑΠ: Απορριματοφόρα οχήματα και καθαριότητα δημοσίων χώρων και κτιρίων